Informace od zdravotní sestry

MENU

  

PROSTATA

  

KREVNÍ TLAK

  

CUKROVKA

  

WARFARIN

  

Plegomazin

 


Aktualizováno:

Antikoncepce a početí

Plegomazin patří do skupiny antipsychotik a jeho účinnou látkou je sloučenina chlorpromazin. Plegomazin je lék užívaný převážně při psychózách. Jeho úkolem je snížit hladinu dopaminu v mozku a tím odbourat příznaky, jako jsou halucinace, bludy, neklid a překotné myšlení. Plegomazin poměrně hodně tlumí.

Plegomazin v porodnictví

Plegomazin účinkuje na centrální nervový systém a pomocí ovlivnění některých receptorů má vliv na rovnováhu neurotransmiterů v mozku. Tyto neurotransmitery jsou různé chemické sloučeniny, které zprostředkovávají přenosy vzruchů mezi neurony. Chlorpromazin poměrně neselektivně blokuje dopaminové, noradrenalinové, acetylcholinové a serotoninové receptory. Plegomazin má silný antipsychotický účinek a užívá se u psychiatrických stavů, jako je schizofrenie, maniodepresivní psychóza a různé poruchy chování.

Jak již bylo uvedeno, vedle klasických psychiatrických indikací je Plegomazin pro své tlumicí účinky využíván také v porodnictví. Podává se na celkové zklidnění a útlum reaktivní dělohy na konci těhotenství před porodem ve formě injekcí. Přestože lék není schválen k použití v této indikaci, je takto využíván již poměrně dlouho a bez zaznamenaných negativních důsledků. Pokud gynekolog na základě svých zkušeností uzná za vhodné Plegomazin nasadit před porodem nebo při porodu, tak je to zcela v jeho kompetenci. Lék existuje pouze ve formě injekcí určených k nitrosvalovému podání. Jedna ampule obsahuje 25 miligramů účinné látky.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Plegomazin v těhotenství

Plegomazin, tedy obsahová účinná látka chlorpromazin, opravdu není v těhotenství vhodná; měla by se v graviditě užívat jen výjimečně s maximální opatrností a skutečně především při úporném zvracení. V prvním trimestru těhotenství obecně je třeba obzvláštní opatrnosti při užívaní všech léků vůbec, stejně jako vystavovaní se potenciálně škodlivým vlivům.

Plegomazin je pozitivní v tom, že má výrazné protizvracivé účinky a také působí sedativně (tlumivě). Tyto vlastnosti má i Torecan (obsahová látka thiethylperazin), takže se oba přípravky používají v obdobných případech, ale na rozdíl od Plegomazinu se Torecan (respektive thiethylperazin) může užívat i v těhotenství, a to i v prvním trimestru (thiethylperazin navíc působí i proti závratím a u kinetóz – nevolnosti při cestovaní). Pokud jste navíc astmatik, pak pozor na současné podávaní Torecanu i Plegomazinu s bronchodilatancii – sympatomimetiky (například obsahové látky salbutamol nebo fenoterol), to by mohlo eventuálně způsobit snížení krevního tlaku a zrychlení srdeční frekvence (hypotenze a tachykardie).

SPC Plegomazin 25 mg/5 ml

Jedná se o injekční roztok, který obsahuje chlorpromazini hydrochloridum.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Co je Plegomazin a k čemu se používá

Plegomazin je přípravek působící na centrální nervovou soustavu (patří do skupiny přípravků nazývaných antipsychotika nebo neuroleptika). Je určen k léčbě psychotických stavů, jako například schizofrenie, těžkých poruch chování s psychomotorickou excitací a úzkostí. Dále se používá k doplňkové léčbě bolesti (neuralgické, neuritické, spojené s nádorem a u popálenin), k léčbě tetanu nebo akutní intermitentní porfyrie.

V pediatrii se používá k léčbě excitace (vzrušení) a zvracení.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Plegomazin používat

Nepoužívejte Plegomazin:

 • jestliže jste alergický(á) na chlorpromazin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku;
 • jestliže jste alergický(á) na látky podobné chlorpromazinu (ostatní fenothiaziny, jako je například levomepromazin, flufenazin, pipothiazin nebo prochlorperazin);
 • jestliže máte zvýšený tlak uvnitř oka (glaukom);
 • jestliže máte problémy s močením v důsledku problémů s prostatou;
 • jestliže jste dříve měl(a) nízký počet určitých bílých krvinek (agranulocytů);
 • jestliže užíváte některé dopaminergní přípravky, jako je například amantadin, ropinirol, bromokriptin, kromě situací, kdy jsou užívány k léčbě Parkinsonovy choroby;
 • jestliže kojíte;
 • jestliže užíváte citalopram nebo escitalopram (k léčbě deprese).

Pokud se vás cokoli z výše uvedeného týká, nesmíte tento lék užívat. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před podáním přípravku Plegomazin se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Plegomazin se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Plegomazin se musí používat za pečlivého lékařského dohledu, proto musíte informovat svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se vás cokoli z tohoto týká:

 • máte těžkou poruchu funkce ledvin a/nebo jater;
 • máte jakékoliv onemocnění srdce, rychlý nebo pomalý tep, nebo jste již dříve prodělal(a) podobné onemocnění;
 • máte sníženou funkci štítné žlázy;
 • prodělal(a) jste cévní mozkovou příhodu;
 • máte Parkinsonovu chorobu;
 • máte epilepsii nebo jste v minulosti měl(a) záchvaty křečí;
 • měl(a) jste někdy v minulosti problémy s alkoholem;
 • máte zvětšenou prostatu nebo chronickou zácpu;
 • máte nízké hladiny draslíku, vápníku a hořčíku v krvi (váš lékař může jejich hladinu zjišťovat krevními testy);
 • řádně nepřijímáte potravu (držíte dietu nebo hladovíte);
 • jste starší osoba a je velmi teplé nebo velmi chladné počasí (za těchto podmínek můžete mít problémy s udržováním správné tělesné teploty);
 • vyskytly se u vás nebo u někoho již někdy dříve potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie); užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách;
 • máte nízký krevní tlak nebo pocit závratě při vstávání;
 • máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo máte vysokou hladinu cukru v krvi (váš lékař vás bude podrobněji sledovat).

Pokud si nejste jistý(á), zda se vás cokoli z výše uvedeného týká, obraťte se předtím, než vám bude Plegomazin podán, na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Plegomazin

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně bylinných přípravků. Plegomazin může mít vliv na fungování některých jiných léčiv. Stejně tak mohou některá jiná léčiva ovlivnit fungování přípravku Plegomazin.

Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte některý z následujících léků:

 • citalopram nebo escitalopram k léčbě deprese, chinagolid nebo kabergolin užívané například při zvýšené hladině hormonu prolaktinu;
 • přípravky k léčbě Parkinsonovy nemoci, jako je levodopa, ropinirol, amantadin;
 • přípravky k úpravě srdečního rytmu, jako je amiodaron, disopyramid nebo chinidin;
 • některé přípravky k léčbě závažných duševních onemocnění (olanzapin, sultoprid, prochlorperazin);
 • lithium – používá se u některých typů duševních nemocí;
 • přípravky k léčbě poruch trávení a pálení žáhy;
 • přípravky k léčbě cukrovky;
 • přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšení prostaty, jako je doxazosin a terazosin;
 • některé další přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku, jako je guanethidin, klonidin nebo propranolol;
 • léky, které mohou pozměňovat hladiny solí v krvi;
 • atropin a přípravky od něj odvozené (některé přípravky k léčbě deprese, alergie, Parkinsonovy nemoci);
 • léky tlumicí centrální nervovou soustavu, jako jsou přípravky k léčbě nespavosti, proti bolesti, na uklidnění, k léčbě deprese a dalších duševních onemocnění, některé přípravky k léčbě alergie nebo kašle.
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Působení slunečního záření

Plegomazin může zvýšit citlivost kůže na sluneční záření. Během používání tohoto přípravku se tedy chraňte před přímým slunečním zářením.

Plegomazin a alkohol

Během léčby přípravkem Plegomazin nepijte alkohol. Alkohol může zesílit tlumivé účinky přípravku Plegomazin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.

U novorozenců, jejichž matky užívaly Plegomazin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte dětského lékaře.

Nekojte, pokud je vám podáván Plegomazin, protože malé množství může přecházet do mateřského mléka. Pokud kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než vám bude tento přípravek podáván.

Plegomazin může působit ženám potíže při otěhotnění, protože snižuje plodnost, u mužů nejsou údaje dostupné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Na začátku léčby tímto přípravkem neřiďte ani neobsluhujte stroje. Při delší léčbě se o vykonávání těchto činností poraďte s lékařem.

Po použití tohoto léku se můžete cítit ospalý(á). Pokud k tomu dojde, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje ani stroje.

Lékařská a laboratorní vyšetření

Před léčbou a během ní může váš lékař požadovat provedení některých lékařských nebo laboratorních vyšetření. Ty mohou zahrnovat laboratorní testy a EKG s cílem zkontrolovat srdeční funkce i zrak. V průběhu léčby dítěte pak může lékař provádět každý rok testy pro hodnocení schopnosti učení vašeho dítěte.

Plegomazin obsahuje disiřičitan draselný a siřičitan sodný, ty mohou způsobovat těžké alergické reakce nebo potíže s dýcháním (bronchospasmus).

Jak se Plegomazin používá

Plegomazin obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra injekcí hluboko do svalu.

Jaké množství přípravku Plegomazin se podává:

Pokud si nejste jistý(á), proč je vám přípravek Plegomazin podáván, nebo pokud máte jakékoli otázky ohledně množství podávaného přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru. Po podání injekce zůstaňte nejméně půl hodiny ležet, protože může dojít k poklesu krevního tlaku.

Doporučené dávky

Dospělí:

Průměrná denní dávka je třikrát denně 25 mg. U těžších psychiatrických onemocnění je denní dávka třikrát denně 100–200 mg.

Děti a dospívající ve věku 1–18 let:

Průměrná denní dávka je třikrát až čtyřikrát 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti nebo 60 mg/m2 plochy povrchu těla. Maximální denní dávka u dětí ve věku 1–5 let by neměla přesáhnout 40 mg a u dětí ve věku 6–12 let 75 mg.

Děti do 1 roku:

Dětem do jednoho roku se Plegomazin obvykle nepodává.

Starší pacienti:

Těmto pacientům lékař sníží velikost dávky na jednu třetinu až polovinu obvyklé denní dávky u dospělých.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

U pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování, pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin lékař sníží dávku.

Pacienti s poruchou funkce jater:

U pacientů s poruchou funkce jater lékař zváží snížení dávky.

Jestliže vám bylo podáno více přípravku Plegomazin, než mělo být

Není pravděpodobné, že by vám lékař nebo zdravotní sestra podali příliš mnoho léku. Lékař a zdravotní sestra budou sledovat váš zdravotní stav a kontrolovat lék, který vám podávají.

Příliš velká dávka přípravku Plegomazin může vyvolat pocit ospalosti nebo závratě s rychlým srdečním tepem. Můžete mít ztuhlé pohyby, třes nebo křeče. Pokud se u vás tyto příznaky objeví, ihned to sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře. Jestliže nejste v nemocnici, ihned se tam vraťte a informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, nebo jděte na pohotovost.

Jestliže byla vynechána dávka přípravku Plegomazin

Váš lékař nebo zdravotní sestra vám sdělí pokyny ohledně doby podávání přípravku. Není pravděpodobné, že by vám přípravek nebyl podán dle doporučení lékaře. Pokud se však domníváte, že vám byla vynechána dávka, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste přestal(a) používat Plegomazin

Jestliže přestanete používat Plegomazin, mohou se vaše obtíže vrátit. Proto se vždy řiďte pokyny svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Svého lékaře, zdravotní sestru nebo pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice vyhledejte okamžitě, pokud se u vás objeví níže uvedené nežádoucí účinky.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

 • nekontrolovatelné pohyby, zejména jazyka, úst, čelisti, rukou a nohou nebo porucha souhry normálních pohybů
 • svalová ztuhlost nebo křeče, pomalé pohyby nebo pocit, že nelze vydržet v klidu
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
 • křeče (epileptický záchvat)
 • změna srdečního rytmu zjistitelná na EKG (takzvané prodloužení QT intervalu)
 • Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
 • alergická reakce, přičemž příznaky mohou zahrnovat vyrážku, svědění, horečku, potíže s dýcháním nebo sípání, zimnici, otok očních víček, rtů, jazyka nebo hrdla
 • velmi rychlý, nepravidelný srdeční tep nebo bušení srdce; potíže s dýcháním jako sípání, dušnost, tlak na hrudi a bolest na hrudi – mohly by to být příznaky velmi vážných, život ohrožujících problémů se srdcem
 • bolesti kloubů, oteklé klouby, únava nebo slabost, bolesti na hrudi a dušnost – může jít o projevy nemoci nazývané „systémový lupus erythematosus“ (SLE)
 • žlutá kůže nebo oční bělmo (žloutenka) a tmavě zbarvená moč – může jít o projevy poškození jater
 • časté infekce, horečka, silná zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech – může jít o sníženou tvorbu bílých krvinek, která se nazývá „leukopenie“
 • vysoká teplota, pocení, ztuhlé svaly, rychlý tep, rychlý dech a pocit zmatenosti, malátnosti nebo neklidu – může jít o projevy závažného, ale vzácného nežádoucího účinku nazývaného „neuroleptický maligní syndrom“
 • nadýmání a bolestivé křeče v břiše, zvracení, neodcházejí plyny ani stolice – může to být způsobeno neprůchodností střeva; pokud se ještě navíc objeví neklid nebo výrazná spavost, bledá kůže se studeným potem, zrychlené dýchání i tep, může se jednat o příznaky proděravění střeva
 • bolest břicha se zvracením, průjmem a červenou krví ve stolici – může jít o příznak zánětu tlustého střeva způsobeného nedostatkem kyslíku
 • dlouhotrvající, bolestivá erekce
 • krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže

Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Informujte co nejdříve zdravotní sestru nebo lékaře, pokud máte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

 • pocit závratě, točení hlavy, nebo mdloby při rychlém napřímení (v důsledku nízkého krevního tlaku)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • problémy s viděním
 • nepohyblivé nebo ztuhlé svaly nebo chvění a třes, potíže s pohybem
 • vylučování velkého množství moči, nadměrná žízeň, bolest břicha, nejasné vidění, pokles krevního tlaku, hluboké rychlé dýchání – může to být způsobeno vysokou hladinou cukru v krvi (hyperglykémie)
 • neobvyklé pohyby očí (včetně koulení očima)
 • stáčení krku k jedné straně
 • křeč žvýkacích svalů
 • potíže s močením
 • pocit únavy, slabosti, zmatenosti a bolest svalů, které jsou ztuhlé nebo nefungují správně, bolest hlavy – může to být v důsledku nízké hladiny sodíku v krvi.

Svého lékaře nebo zdravotní sestru informujte, pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků stane závažným nebo trvá déle než několik dní:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

 • sucho v ústech
 • pocit útlumu, zklidnění
 • přibírání na váze
 • zácpa
 • neschopnost vydržet v klidu
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
 • zvýšené svalové napětí
 • abnormální tvorba mléka u mužů a žen
 • ztráta menstruace
 • pocit úzkosti
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
 • zvětšení prsů u mužů
 • potíže s dosažením nebo udržením erekce
 • snížení sexuální touhy u žen
 • potíže se spánkem (nespavost)
 • větší citlivost na sluneční světlo, než je obvyklé
 • kožní vyrážka, kopřivka, angioedém (otok na různých místech těla, například podkoží obličeje, dýchacího a trávicího ústrojí, který podle místa svého umístění způsobuje různé obtíže)
 • porucha termoregulace
 • chorobná netečnost
 • změny některých laboratorních hodnot (pozitivní antinukleární protilátky, snížená hodnota agranulocytů, zvýšená hodnota triglyceridů)

U starších osob s demencí byl u pacientů užívajících antipsychotika hlášen ve srovnání s pacienty antipsychotika neužívajícími malý nárůst počtu úmrtí.

Stejně jako u jiných fenothiazinových léčiv existují i u přípravku Plegomazin velmi vzácná hlášení náhlého úmrtí. Jsou pravděpodobně způsobena problémy se srdcem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi, případně zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Plegomazin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Léčivou látkou je chlorpromazini hydrochloridum 25 mg v jedné ampulce (5 ml).

Pomocnými látkami jsou disiřičitan draselný, siřičitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, hydrochinon, chlorid sodný, voda na injekci.

Jak Plegomazin vypadá a co obsahuje toto balení

Jde o čirý bezbarvý roztok bez zápachu.

Ampulky mají obsah 5 ml, jsou z bezbarvého skla se zelenomodrými kódovými proužky a bílými odlamovacími kroužky. Jsou zabaleny ve tvarované plastikové fólii a v krabičce.

Velikost balení: 10 ampulek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

EGIS PHARMACEUTICALS PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

Informace pro zdravotnické pracovníky

Chlorpromazin je látka patřící do skupiny fenothiazinů. Kromě vazby na dopaminové receptory má chlorpromazin významný antiadrenergní a mírný periferní anticholinergní účinek, mírné, ganglia blokující antihistaminové a antiserotoninergní účinky. Proto – podobně jako u jiných fenothiazinů – vykazuje chlorpromazin také četné farmakologické účinky: má účinky sympatolytické, parasympatolytické, trankvilizační, centrální (narkotické, analgetické, myorelaxační), myorelaxaci potencující, hypotermické, antihistaminové, antiserotoninergní, antiemetické, nikotinolytické, antagonistické vůči dopaminu, lokálně anestetické, antihypertenzní a spasmolytické.

Injekční roztok Plegomazin je určen výhradně k intramuskulárnímu podání.

Parenterální podání je odůvodněno, jestliže je nutný rychlý nástup účinku nebo stav pacienta nedovoluje perorální léčbu. Doporučená dávka je 1 ampulka (5 ml) intramuskulárně, hluboko do musculus gluteus. Jakmile je to možné, doporučuje se přechod na perorální lékovou formu.

Dospělí: průměrná denní dávka je třikrát denně 25 mg; u těžších psychiatrických onemocnění je denní dávka třikrát denně 100–200 mg.

Děti: průměrná denní dávka je třikrát až čtyřikrát 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti nebo 60 mg/m2 plochy povrchu těla. Je třeba pacienty monitorovat kvůli riziku hypotenze. Maximální denní dávka u dětí ve věku 1–5 let by neměla přesáhnout 40 mg a u dětí ve věku 6–12 let 75 mg. U dětí do 1 roku je možné použít pouze při život ohrožujících stavech.

Starší pacienti: U těchto pacientů se doporučuje snížit velikost dávky na jednu třetinu až polovinu obvyklé denní dávky u dospělých.

Pacienti s poruchou renálních funkcí: u pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou jaterních funkcí: u těchto pacientů je třeba zvážit snížení dávky.

Inkompatibility: alkalické prostředí, soli těžkých kovů.

Symptomy předávkování: parkinsonismus, křeče a bezvědomí.

Nejdůležitějšími symptomy jsou tonicko-klonické křeče, výrazná hypotenze, útlum centrální nervové soustavy, který může progredovat do kómatu. Dalšími znaky jsou změny EKG, ventrikulární arytmie a hypotermie.

Léčba předávkování: symptomatická léčba s průběžným sledováním respiračních a srdečních funkcí (riziko prodloužení QT intervalu), dokud se pacientův stav nezlepší.

Neexistuje specifické antidotum. K léčbě těžké hypotenze se doporučují plazmaexpandery.

Kromě toho se doporučuje monitorování vitálních funkcí a podpůrná léčba odpovídající výsledkům monitorování. Epileptické záchvaty lze léčit diazepamem, arytmie antiarytmiky. Nedoporučuje se podávat adrenalin.

Autor: © svevi
Foto:
© Narinpřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

ČeskáOrdinace

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS