Informace od zdravotní sestry

MENU

  

PROSTATA

  

KREVNÍ TLAK

  

CUKROVKA

  

WARFARIN

  

Citalon, alternativní zbraň na deprese

 


Aktualizováno:

Doplňky stravy a léky

Citalon jsou potahované tablety a patří do skupiny antidepresiva. Citalon je vhodnou alternativní léčbou po užívání léku Lexaurin, přičemž společné užívání léku Lexaurin a Citalon není vhodné. Na co si dát pozor při užívání léku Citalon, a jaké jsou nežádoucí účinky Citalonu, se podíváme v tomto článku.

Co je přípravek Citalon a k čemu se používá?

Přípravek Citalon je jedním z členů skupiny léků nazývaných “selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu” (SSRI), což jsou jiným slovem antidepresiva. Každý člověk má ve svém mozku sloučeninu nazývanou serotonin. Ovšem lidé trpící depresí mají nižší hladiny serotoninu než ostatní. Není zcela známo, jak citalopram a další léky ze skupiny SSRI fungují, ale mohou pomáhat proti depresím zvýšením hladiny serotoninu v mozku. Citalon se používá k léčbě depresivního onemocnění (depresivních epizod).

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Citalon cena

Citalon je antidepresivum a je k dostání jen na lékařský předpis. Aktuální seznam cen Citalonu v českých lékárnách je zde.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalon užívat?

Přípravek Citalon se nesmí užívat v těchto případech:

 • Jestliže je pacient alergický respektive přecitlivělý na citalopram nebo na kteroukoli další složku těchto tablet. Přesné složení léku Citalon je uvedeno níže.
 • Jestliže pacient užívá nebo v nedávné minulosti užíval léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO; používané mimo jiné také k léčbě deprese). Pokud ano, tak je nezbytné předtím, než se započne s léčbou Citalonem, poradit se se svým lékařem, protože může být nutné, aby se po vysazení IMAO vyčkalo po dobu až 14 dní. Inhibitor monoaminooxidázy nazývaný selegilin, který se používá k léčbě Parkinsonovy choroby, používat lze, nicméně v dávkách nepřesahujících 10 mg za den. Při přechodu z léčby přípravkem Citalon je třeba předtím, než se začne užívat IMAO, čekat alespoň 7 dní.
 • Jestliže pacient užívá Pimozid, což je lék k léčbě psychózy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Citalon je zapotřebí v těchto situacích:

 • Použití Citalonu u dětí a dospívajících do 18 let. Citalon totiž není běžně určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, nepřátelské jednání - převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv. Lékař přesto může Citalon pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalon, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, je třeba o tom neprodleně informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Citalon ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.
 • Jestliže pacient má sebevražedné myšlenky a akutní zhoršení deprese nebo úzkosti.
 • Jestliže pacient trpí depresí anebo úzkostnými stavy, může někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy se poprvé začíná užívat antidepresiva, protože trvá určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

  Pravděpodobnost, že pacient začne uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě je větší v těchto případech:
  • Pokud se již v minulosti vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
  • Jestliže pacient je mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých mladších 25 let s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u pacienta kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, je nutné vyhledat ihned svého lékaře nebo jít do nejbližší nemocnice. Vhodné je také, informovat příbuzné nebo blízké přátele, že pacient má deprese nebo úzkostnou poruchu a požádat je, aby sledovali psychický stav pacienta. Aby řekli, pokud si budou myslet, že se pacientova deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami jeho chování.

Před začátkem užívání přípravku Citalon, je třeba upozornit svého lékaře, pokud pacient má nebo někdy měl tyto nemoci:

 • Chorobu ledvin nebo jater.
 • Cukrovku, protože léčba citalopramem může narušit kontrolu hladiny cukru v krvi. Může být potřebné změnit dávkování inzulinu anebo perorálního antidiabetika.
 • Mánii nebo hypománii v anamnéze. V tomto případě se musí Citalon užívat opatrně a pokud pacient vstoupí do manické fáze, musí být vysazen.
 • Psychózu s depresivními epizodami.
 • Záchvaty (epilepsii), protože záchvaty jsou potenciálním rizikem léčby antidepresivy.
 • Problémy s krvácením nebo pokud užíváte léky, které brání srážení krve, například Warfarin nebo Heparin, protože citalopram může způsobit krvácení, například krvácení do kůže a sliznic.
 • Elektrokonvulzivní léčba (ECT), protože kvůli nedostatku zkušeností je na místě opatrnost.
 • Žaludeční vřed nebo krvácení do žaludku nebo střeva v minulosti.
 • Pokud je pacient citlivý na prodloužení intervalu QT nebo je u něj podezření na vrozený syndrom dlouhého intervalu QT nebo pokud trpí hypokalémií či hypomagnezémií.
 • Při nízké hladině sodíku v krvi.
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Vzájemné působení Citalonu s dalšími léčivými přípravky

Lékař, který Citalon předepisuje, by měl vědět o všech lécích, které pacient užívá nebo je užíval v nedávné době, a to i léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky mohou způsobit problémy, pokud se užijí s přípravkem Citalon. Pokud pacient užívá kterékoli z následujících léčiv, je nutná porada s lékařem, předtím, než se začne přípravek Citalon užívat.

 • Opatrnosti je třeba při užívání Citalonu a léků, které zvyšují hladiny serotoninu, jako je Oxitriptan nebo L-tryptofan, což je volně prodejný doplněk stravy.
 • Opatrnosti je třeba při užívání Citalonu a léků na depresi, jako jsou jiné léky ze skupiny SSRI, například fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin. Pak také pokud se užívají IMAO, tricyklická antidepresiva jako je klomipramin, nortriptylin a desipramin, bupropion, a třezalka tečkovaná, což je bylinný přípravek.
 • Opatrnosti je třeba při užívání Catalonu a léků na Parkinsonovu chorobu, jako je selegelin (IMAO).
 • Opatrnosti je třeba při společném užívání Citalonu a léků na migrénu nazývané triptany, jako je sumatriptan.
 • Opatrnosti je třeba při užívání Citalonu a léků na bolest, jako je Tramadol.
 • Opatrnosti je třeba při užívání Citalonu a léků na duševní nemoci, jako je lithium, risperidon, thioridazin, fenothiaziny, pimozid a haloperidol.
 • Opatrnosti je třeba při užívání Citalonu a léků na vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání, jako je metoprolol.
 • Opatrnosti je třeba při užívání a léků na nepravidelný srdeční tep, například propafenon, flekainid.
 • Opatrnosti je třeba při užívání Citalonu a léků zabraňující srážení krve, jako je warfarin, dipyridamol, tiklopidin, obecně nazývané antikoagulancia.
 • Opatrnosti je třeba při užívání Citalonu a léků proti bolesti a zánětu, jako je kyselina acetylsalicylová nebo jiné léky nazývané nesteroidní antirevmatika, jako je ibuprofen, diklofenak a celekoxib.
 • Opatrnosti je třeba při užívání Citalonu a léků na žaludeční vředy, jako je omeprazol, lansoprazol, esomeprazol nebo cimetidin.
 • Opatrnosti je třeba při společném užívání Citalonu a léků k prevenci malárie, jako je meflochin.

Jaké jídlo a pití při užívání přípravku Citalon?

Během užívání přípravku Citalon nepijte alkohol. Alkohol může totiž příznaky nebo nežádoucí účinky zhoršit. Citalopram lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Citalon v těhotenství

S užíváním citalopramu v těhotenství jsou jen omezené zkušenosti. Nejlepší je vůbec neužívat citalopram pokud je pacientka těhotná nebo pokud otěhotnění teprve plánuje, ledaže by to lékař považoval za absolutně nezbytné. V takovém případě je pak nutné informovat svou porodní asistentku či lékaře o tom, že pacientka užívá Citalon. Pokud se během těhotenství, a to zejména během jeho posledních třech měsíců užívají léky typu Citalonu, tak může dojít ke zvýšení rizika závažných stavů dítěte zvaných perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Perzistující plicní hypertenze novorozenců se vyznačují tím, že dítě dýchá rychleji a přesto modrá. Příznaky PPHN se obvykle dostavují během prvních 24 hodin po narození dítěte. Pokud k něčemu takovému dojde u pacientky, která je léčena Citalonem, tak je třeba ihned o tom informovat porodní personál nebo se obrátit na porodní asistentku či lékaře.

Citalon při kojení

Citalopram se při užívání v malých množstvích vylučuje také do mateřského mléka a je zde vážné riziko, že bude mít vliv na dítě. Pokud pacientka užívá citalopram, je vhodnější nekojit! Obecně při kojení platí, že by pacientka se měla nejdříve poradit se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začne užívat jakýkoliv lék.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Citalon při řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lék Citalon může způsobit nežádoucí účinky, jako je pocit točení hlavy, ospalost nebo zmatenost, které mají vliv na schopnost soustředění se a rychlost reakcí. Pokud se u pacienta tyto nežádoucí účinky vyskytnou, nesmí pacient řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, ani nedělat nic dalšího, co vyžaduje pozornost a soustředění se.

Jak se přípravek Citalon užívá, Citalon dávkování.

Tablety Citalonu se užívá jednou denně a to buď ráno nebo večer s jídlem nebo bez jídla. Zapíjí se dostatkem nealkoholických tekutin například sklenicí vody. Tablety se nežvýkají. Dávkování individuálně určí vždy ošetřující lékař. Po začátku léčby Citalonem bude trvat alespoň dva týdny, než se pacient začne cítit lépe. Pokud se po této době nezačne cítit lépe, musí se obrátit na svého lékaře, který mu poradí. Lékař se obvykle rozhodne pro postupné zvyšování dávky až do maximální denní dávky. To závisí na pacientově odpovědi na léčbu. Přípravek Citalon je nutné užívat přesně podle pokynů lékaře! Pokud si pacient není jistý dávkováním, musí se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem! Doporučené zahajovací dávkování Citalonu pro dospělé je 20 mg za den. V případě potřeby lze dávku zvýšit až na 40 mg za den, přičemž maximální denní dávka nesmí překročit 60 mg. Poté, co u pacienta vymizely původní příznaky, se musí v léčbě ještě pokračovat další 4 až 6 měsíců. Citalopram se nepřestává užívat, dokud k tomu nedá pokyn lékař, a to i když se pacient začne cítit lépe. Lékař pacientovi vždy sdělí, jak dlouho bude muset tablety Citalonu užívat.

Citalon a jeho dávkování pro starší osoby.

Osoby starší 65 let musí užívat pouze polovinu dávky, to znamená jen 10 nebo 20 mg přípravku Citalon denně. Pouze ošetřující lékař může u těchto pacientů dávku navýšit, přičemž maximální dávka pro starší osoby je 40 mg za den.

Dávkování Citalonu u osob s nemocí jater.

Pokud pacient trpí nemocí jater, tak lékař předepíše zahajovací dávku 10 mg Citalonu. Maximální dávka přípravku Citalon je pacientů s nemocí jater jen 30 mg za den.

Dávkování Citalonu u osob s nemocí ledvin.

Jestliže pacient trpí těžkou chorobou ledvin, tak pak používání citalopramu se zcela nedoporučuje, protože o jeho používání u těchto pacientů nejsou k dispozici žádné informace. Jestliže ovšem pacient trpí jen mírnou nebo středně těžkou chorobou ledvin, tak můžete užívat obvyklé dávky citalopramu.

Citalon - předávkování

Jestliže pacient užil příliš mnoho tablet Citalonu, tak je nezbytné ihned se obrátit na svého lékaře nebo jít do nemocnice a ukázat jim balení tablet. Nejpravděpodobnějšími příznaky předávkování Citalonem, při užití příliš velkého množství tablet, jsou: pocit točení hlavy nebo malátnosti, záchvat křečí, pocit nevolnosti (nauzea), zrychlený srdeční tep, zrychlený dech a pocení.

Nevzal jsem si Citalon, co teď?

Jestliže pacient zapomněl užít dávku tohoto léku, prostě pokračuje příští dávkou jako obvykle. Nesmí se zdvojovat následující dávka, aby se nahradily vynechané jednotlivé vynechané dávky.

Přestal jsem na delší dobu užívat Citalon, co dál?

Není vhodné bez předchozí porady se svým lékařem přestávat tento lék užívat, ani když se třeba pacient cítí lépe. Protože, když pacient po dlouhodobém užívání tento lék náhle vysadí, tak může mít tak zvané abstinenční příznaky, které se projevují jako pocit točení hlavy, poruchy smyslového vnímání (necitlivost nebo mravenčení, nazývané parestézie), pocit nevolnosti (nauzea), bolest hlavy, pocit úzkosti. Tyto abstinenční příznaky jsou u Citalonu obecně mírné až středně silné a během dvou týdnů samy vymizí. U některých pacientů však mohou být závažnější anebo mohou trvat i déle. Obvykle se vyskytnou v prvních několika dnech po vysazení léku. Při vysazování přípravku Citalon lékař pacientovi pomůže pomalu snižovat dávku v průběhu týdnů či měsíců. To by mělo napomoci snížit možnost vzniku příznaků z vysazení. Pokud se i při řízeném vysazování u pacienta přesto objeví závažné abstinenční příznaky z vysazení, je nutné navštívit svého lékaře. Lékař může pacienta požádat, aby znovu začal tablety užívat a vysazoval je pomaleji.

Citalon a možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Citalon nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud pacient zaznamená některý z následujících nežádoucích účinků, ihned se musí obrátit na svého lékaře:

Citalon a jeho vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 člověka z 1 000):

 • Při léčbě Citalonem se může vyskytnout neobvyklá tvorba modřin nebo neobvyklé krvácení, včetně zvracení krve nebo krve ve stolici.
 • Při léčbě Citalonem se může vyskytnout pocit únavy, slabosti nebo zmatenosti a pocit, že svaly jsou ztuhlé nebo těžkopádné (nekoordinované). To může být způsobeno nedostatkem sodíku v krvi.

Citalon a jeho velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 člověka z 10 000) nebo není dobře známo, kolik lidí je postiženo:

 • Citalon může způsobit návaly (záchvaty či křeče).
 • Citalon může způsobit alergické reakce, například otok víček, otok celého obličeje, otok rtů, otok úst nebo otok jazyka, svědění nebo potíže s dechem nebo polykáním, může jít o alergickou reakci na Citalon.
 • Citalon může způsobit pocit neklidu a pocit, že nemůžete zůstat vsedě či stát na místě, což je stav nazývaný akatisie. Přičemž zvyšováním dávky přípravku Citalon se tyto stavy mohou zhoršit.
 • Citalon může způsobit serotoninový syndrom s těmito příznaky: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení, třes, rozechvělost, halucinace (zvláštní zrakové či sluchové vjemy), náhlé svalové stahy či zrychlený tlukot srdce.
 • Během léčby citalopramem nebo krátce po ní byly hlášeny případy lidí, u kterých se vyvinuly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu nebo kteří takové jednání vykazovali.

Nežádoucí vedlejší účinky během léčby Citalonem.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 člověka z 10):

 • Citalon velmi často způsobuje nespavost (insomnie) nebo pocit ospalosti.
 • Citalon velmi často způsobuje bušící nebo pádící srdce (palpitace).
 • Citalon velmi často způsobuje pocit nevolnosti (nauzea), sucho v ústech.
 • Citalon velmi často způsobuje bolesti hlavy.
 • Citalon velmi často způsobuje zesílené pocení.
 • Citalon velmi často způsobuje abnormální akomodace oka.
 • Citalon velmi často způsobuje pocit slabosti (asténie).

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 člověka z 10):

 • Citalon často způsobuje neklid a nervozitu.
 • Citalon často způsobuje nesoustředěnost, ztrátu paměti, noční můry, živé sny a pocit úzkosti.
 • Při léčbě Citalonem se často dostavuje nedostatek motivace nebo zájmu, pocit zmatenosti a také anorexie.
 • Při léčbě Citalonem se často objevuje migréna, necitlivost nebo mravenčení, což je tak zvaná parestézie.
 • Citalon často způsobuje pocity závratě či rozechvělosti (třesy).
 • Citalon často způsobuje nedostatek chuti k jídlu.
 • Citalon často způsobuje zvýšený nebo snížený krevní tlak.
 • Při léčbě Citalonem se často objevuje průjem, zácpa, poruchy trávení, zvracení, bolesti břicha, plynatost, zvýšená tvorba slin.
 • Citalon často způsobuje úbytek na váze.
 • Citalon často způsobuje zánět dutin a výtok z nosu.
 • Citalon často způsobuje pokles sexuální žádostivosti. Obvykle je to nepřítomnost orgasmu u žen i mužů, u mužů může docházet k potížím s ejakulací a s erekcí. Dále je to tedy ona impotence a u žen bolestivá menstruace.
 • Citalon často způsobuje kožní vyrážky, svědění.
 • Citalon často způsobuje poruchy vnímání chuti.
 • Citalon často způsobuje zívání a únavu.
 • Citalon často způsobuje zvonění v uších (tinnitus).

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 člověka ze 100):

 • Citalon někdy způsobuje vyšší chuť k jídlu.
 • Citalon někdy způsobuje zvýšení tělesné hmotnosti.
 • Citalon někdy způsobuje manické stavy, například pocit povznesení, emocionální ‘high’.
 • Citalon někdy způsobuje pocit euforie.
 • Citalon někdy způsobuje pocit odosobnění (depersonalizace).
 • Citalon někdy způsobuje halucinace.
 • Při léčbě Citalonem se někdy dostavuje zvýšená sexuální energie.
 • Při léčbě Citalonem se někdy dostavuje dyskineze.
 • Citalon někdy způsobuje pomalý puls, rychlý puls.
 • Citalon někdy způsobuje intenzivní a delší menstruace.
 • Citalon někdy zvyšuje jaterní enzymy v krevním obraze.
 • Citalon někdy způsobuje kašel.
 • Citalon někdy způsobuje citlivost na sluneční světlo.
 • Při léčbě Citalonem se někdy dostavuje svalová bolest.
 • Citalon někdy způsobuje bolesti kloubů.
 • Citalon někdy způsobuje alergické reakce, malátnost, mdloby.

Vzácné vedlejší účinky (ovlivňují méně než jednu z tisíce osob):

 • Citlalon zřídka způsobuje zánětlivé onemocnění jater (hepatititida).
 • Při léčbě Citlalonem se může zřídka objevit horečka.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 člověka z 10000):

 • Citalon může občas zavinit nepravidelný srdeční tep (arytmie).
 • Citalon může občas zavinit náhlé kožní otoky či otoky sliznic.

Méně obvyklé nežádoucí účinky:

 • U pacientů užívajících Citalon bylo pozorováno zvýšené riziko fraktur.
 • U pacientů užívajících Citalon došlo k poklesu krevního tlaku a mdloby při náhlé změně pozice ze sedu do stoje.
 • U pacientů užívajících Citalon se objevily potíže s močením či potřeba častějšího močení.
 • U pacientů užívajících Citalon byly pozorovány poruchy pohybového systému jako ztuhlost, chvění či abnormální mimovolné pohyby úst a jazyka (extrapyramidální poruchy).
 • U pacientů užívajících Citalon mohou vzniknout panické ataky a neklid.
 • U pacientů užívajících Citalon se objevuje skřípání zubů.
 • U pacientů může někdy Citalon způsobit zastřený zrak.
 • U pacientů užívajících Citalon byla pozorována nenormální tvorba mateřského mléka u mužů i žen.
 • U pacientů užívajících Citalon se může objevit hypokalémie.
 • U pacientů užívajících Citalon může docházet ke krvácení z nosu.
 • U pacientek užívajících Citalon se může občas vyskytnout vaginální krvácení.
 • U mužů užívajících Citalon se občas objevuje bolestivá erekce.

Možné příznaky z vysazení při ukončování léčby – abstinenční příznaky:

 • Po vysazení léku Citalon může nastat pocit točení hlavy.
 • Po vysazení léku Citalon mohou nastat pocity mravenčení, pálení, jakoby to bylo z působení elektrického proudu.
 • Po vysazení léku Citalon můžou nastat poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost).
 • Po vysazení léku Citalon může nastat pocit úzkosti.
 • Po vysazení léku Citalon může nastat pocit neklidu.
 • Po vysazení léku Citalon může nastat třes (tremor).
 • Po vysazení léku Citalon může nastat pocit zmatenosti nebo dezorientace.
 • Po vysazení léku Citalon může nastat střídání nálad nebo podrážděnosti.
 • Po vysazení léku Citalon můžou nastat bolesti hlavy.
 • Po vysazení léku Citalon může nastat pocit nevolnosti (nauzea).
 • Po vysazení léku Citalon může nastat průjem.
 • Po vysazení léku Citalon může dojít ke zvýšenému pocení (hyperhydróza).
 • Po vysazení léku Citalon můžou nastat poruchy vidění.
 • Po vysazení léku Citalon může nastat pádící nebo bušící srdce (palpitace).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si pacient všimne jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou zde uvedeny, nechť to neprodleně sdělí svému lékaři.

Jak přípravek Citalon správně uchovávat?

Citalon je třeba vždy uchovávat mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Citalon se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti je rovněž vyznačena na blistrech/lahvičce na tablety. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Jinak Citalon nevyžaduje žádné speciální podmínky pro uchovávání. Obecně platí, že žádné léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Citalon složení

Léčivou látkou Citalonu je citaloprami hydrobromidum. Jedna tableta přípravku Citalon 10 mg, 20 mg a 40 mg obsahuje citaloprami hydrobromidu v množství odpovídající citalopramum 10, 20, respektive 40 mg. Pomocnými látkami v Citalonu jsou: mannitol, mikrokrystalická celulosa, koloidní oxid křemičitý bezvodý, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 6000 a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Citalon vypadá a co obsahuje obchodní balení?

 • Citalon 10 mg jsou kulaté, bílé tablety o průměru 6 mm.
 • Citalon 20 mg jsou kulaté, bílé tablety s oboustrannou půlicí rýhou o průměru 8 mm.
 • Citalon 40 mg jsou kulaté, bílé tablety s oboustrannou půlicí rýhou o průměru 10 mm.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny. Tablety přípravku Citalon 10 mg, 20 mg a 40 mg balené v PVC/PVDC/Al blistrech jsou k dispozici ve velikostech balení 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tablet na krabičku, 100x1 jednodávkový blistr. Lahvička na tablety z HDPE se zapečetěným uzávěrem z LDPE obsahující 250, 500 tablet. Na trhu nemusí být k dostání vždy všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Citalonu

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko.

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo.
Další informace o přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com.

Léčivý přípravek Citalon je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

 • Rakousko: Citalopram Sandoz 10 mg – Filmtabletten, Citalopram Sandoz 20 mg – Filmtabletten, Citalopram Sandoz 40 mg – Filmtabletten.
 • Česká republika: Citalon 10 mg, Citalon 20 mg, Citalon 40 mg.
 • Estonsko: Citalopram Sandoz.
 • Německo: Citalopram Sandoz 10 mg Filmtabletten, Citalopram Sandoz 20 mg Filmtabletten, Citalopram Sandoz 40 mg Filmtabletten.
 • Maďarsko: Citalon 10 mg filmtabletta, Citalon 20 mg filmtabletta, Citalon 40 mg filmtabletta.
 • Itálie: Citalopram Sandoz 20 mg compresse rivestite con film, Citalopram Sandoz 40 mg compresse rivestite con film.
 • Litva: Citalopram Sandoz.
 • Nizozemsko: Citalopram Sandoz 10, filmomhulde tabletten 10 mg, Citalopram Sandoz 20, filmomhulde tabletten 20 mg, Citalopram Sandoz 40, filmomhulde tabletten 40 mg.
 • Polsko: Cilonast.
 • Slovenská republika: Citalon 10 mg, Citalon 20 mg, Citalon 40 mg.
 • Slovinsko: Citalon 10 mg filmsko obložene tablete, Citalon 20 mg filmsko obložene tablete, Citalon 40 mg filmsko obložene tablete.
 • Španělsko: Genprol 20 mg comprimidos, Genprol 40 mg comprimidos.
 • Velká Británie: Citalopram 10 mg Tablets, Citalopram 20 mg Tablets, Citalopram 40 mg Tablets.


přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

ČeskáOrdinace

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS